Login

“ผู้ใช้งาน”,“คุณ” หมายความถึง บุคคลใดๆที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

ในส่วน login - logout คือหน้าแรกเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ โดยจะเข้าผ่านลิ้งค์ https://adsago.com/login_advertise

ในกรณีที่ยังไม่มีรหัสผ่านสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Register แล้วกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดสมัครสมาชิก

ระบบจะ Redirect ไปหน้า Confurm by SMS คือ ทางระบบจะส่งรหัสผ่านเป็น SMS ไปทางเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันการสมัคร

  • เมื่อกรอก รหัสการยืนยัน เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Submit ได้เลย จาก Admin จะเป็นคนอนุมัติแล้วตั้งค่า ฟังก์ชั่นต่างๆ ถ้ากรณีที่รหัสผ่านไม่ส่งไป สามารถปุ่ม Resend เพื่อส่งอีกครั้งได้

Last updated